Projekto vykdymo laikotarpis: 2020-08-03 – 2022-02-02

Developing deprived territories‘ network in Daugavpils and Zarasai regions by using lifelong learning, cultural and healthy lifestyle‘s activities. Old like new. No. LLI-541

Projekto vadovė Aleksandra Pulokienė, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., +37067117179

Fondas, programa – 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Projekto biudžetas – 230 000,00 Eur

Iš jų ERDF finansavimas – 195 500,00 Eur

Developing deprived territories‘ network in Daugavpils and Zarasai regions by using lifelong learning, cultural and healthy lifestyle‘s activities

“Everything new is well-forgotten old” and “it isn’t about age, it’s about attitude” – these two statements are the main core of the project. “Old like new” is about helping old people not to get old in their mind (lifelong learning). It is about old (traditional) wisdom that nowadays can be used as innovative or alternative, like healing herbs, health rituals, healing music, healthy food and products of nature. It is about old fashioned activities that need some inspiration and fresh ideas to fit young generation. 7 old villages in Daugavpils and Zarasai region – Višķi, Biķernieki, Kalkūni, Kalupe, Salakas, Smalvos, and Degučiai – want to be seen in new light with active, educated, healthy, creative and content people.
Approximately 20% of population in Zarasai and Daugavpils regions are elderly people, but it is not the reason to lock the door and stay away from new experiences, technologies and connections. During the project following activities will be organized mainly for elderly people and youth, who can learn a lot from each other:
Culture classes and “Young days” cinema for elderly people;
Creative history and memory writing classes for youth together with seniors;
Healthy lifestyle camp for elderly people in Smalvos village;
Healing art activities (music, felting and gardening workshops) in social care centres and libraries;
Theatre camp and community theatre classes;
Festivals “The Healing Water” with underwater cinema and “Alternative Rural story telling” with good old stories told and shown in a modern way;
Centre of Culture of Zarasai municipality will purchase outstanding midi-bus to be used for spread of “CULTURE ON THE WHEELS” with WiFi and a smart board, which will serve as a cinema screen, be suitable for virtual exhibitions, tours, educational games, seminars. Virtual reality glasses for seniors and youth education will be also purchased. 9 cultural organizations will get much needed equipment: portable screen and projector for cinema, foldable chairs, multimedia equipment, musical instruments, and stage equipment.
“Old like new” means to find a solution to improve living conditions in deprived communities in creative approach – THE OLD (traditions, events, people, etc.) making into THE NEW – finding, creating and telling stories about uniqueness of their villages and make them feel proud instead of abandoning them.

Daugpilio ir Zarasų rajonų atskirtų teritorijų tinklo plėtra, pasitelkiant mokymosi visa gyvenimą, kultūrines bei sveikos gyvensenos veiklas

„Viskas, kas nauja – tai užmiršta sena“ ir „viskas priklauso ne nuo amžiaus, o nuo požiūrio“ – šios dvi kertinės frazės yra pagrindinė projekto gija. „Senas kaip naujas“ – tai projektas, kuriuo siekiama padėti pagyvenusiems žmonėms nepasenti savo mintimis (mokymasis visą gyvenimą). Jis apie seną (tradicinę) išmintį, kuri šiomis dienomis gali būti panaudota kaip inovatyvi ar alternatyvi – gydomosios žolelės, sveikatinantys ritualai, gydanti muzika, sveikas maistas ir gamtos dovanos. Jis apie senas kultūrines veiklas, kurioms reikia įkvėpimo ir naujų idėjų, kad atitiktų jaunosios kartos poreikius. 7 senieji kaimai Daugpilio ir Zarasų rajonuose – Višķiai, Biķerniekiai, Kalkūniai, Kalupė, Salakas, Smalvos ir Degučiai – nori sublizgėti naujoje šviesoje kaip aktyvios, išsilavinusios, sveikos bei kūrybiškos bendruomenės.
Apytiksliai 20 procentų Zarasų ir Daugpilio rajonų gyventojų yra pagyvenę žmonės, tačiau tai, anaiptol, nėra priežastis užsirakinti duris ir likti naujų potyrių, technologijų ir pažinčių nuošalyje. Projekto metu bus organizuojamos veiklos, daugiausiai senjorams ir jaunimui, kuriose galima daug ko pasimokyti vieniems iš kitų:
Kultūros pamokos ir „Jaunųjų dienų“ kinas senjorams;
Kūrybiškos istorijos ir atsiminimų rašymo pamokos jaunimui kartu su senjorais;
Sveikos gyvensenos stovykla senjorams Smalvose;
Gydomojo meno veiklos (muzikos, vilnos vėlimo, sodininkystės užsiėmimai) socialiniuose centruose ir bibliotekose;
Teatro stovykla ir bendruomenės teatro pamokos;
Festivaliai „Gydantis vanduo“ su kinu po vandeniu ir „Alternatyvūs kaimo istorijos pasakojimai“ su moderniai papasakotomis ir pristatytomis senomis geromis istorijomis;
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras įsigys išskirtinį specializuotą autobusą „KULTŪRA ANT RATŲ“ kuriame veiks bevielis internetas ir išmanioji lenta, kuri tarnaus kaip kino ekranas, bus naudojama virtualioms parodoms, ekskursijoms, mokomiesiems žaidimams ir seminarams, virtualiosios realybės akiniais senjorų ir jaunimo mokymams. 9 kultūros organizacijos įsigis reikiamos įrangos kuri bus naudojama kokybiškoms paslaugoms teikti: projektorius ir mobilus ekranas kino seansams, sulankstomos kėdės, multimedijos įranga, muzikos instrumentai, scenos įranga.
„Senas kaip naujas“ pateikia kūrybiškus sprendimus atskirtų bendruomenių gyvenimo sąlygoms gerinti – SENĄ (tradicijas, renginius, žmones ir kt.) paverčiant NAUJU – ieškant, kuriant ir skleidžiant istorijas apie atskirtų bendruomenių unikalumą ir padedant jiems pasijausti besididžiuojančiais savimi, o ne apleistais.

Nuorodos į straipsnius:

OldLikeNew

Šiuolaikiška įranga pasiekiama atokiausiems kultūros renginiams Zarasų krašte

Kulturos arbatele ir kinas 12

„Kultūros arbatėlė ir kinas, kinas, kinas“ Salake

Kulturos arbatele ir kinas 05

„Kultūros arbatėlė ir kinas, kinas, kinas“ Smalvose

Kulturos arbatele ir kinas 06

„Kultūros arbatėlė ir kinas, kinas, kinas“ Degučiuose

Sveikos gyvensenos stovykla Smalvose

Sveikos gyvensenos stovykla Smalvose

youtheatre wb 2

Teatro stovykla jaunimui

youtheatre wbYOUTHEATRE

Untitled 2 01

Zarasų kultūros centro ryškiausi rezultatai projekte „Old like new“ Nr. LLI-541 jau pristatyti

Healing water WB

Festivalis “The Healing Water” – projektas “Old like new

Staigmena 01

Festivalio „The healing water“ staigmena

Culture on the wheels

Kultūra ant ratų

Old like new 01„OLD LIKE NEW“ startuoja!