„Kurk, kad išliktum“ PDF 

 

Zarasų ir Daugpilio rajonai vienijasi kūrybai, kad išliktų

 

Šiais metais Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras kartu su Daugpilio rajono savivaldybės Kultūros skyriumi vasaros sezoną pradeda su gaiviais naujo kūrybiško projekto vėjais. „Kurk, kad išliktum“ – tai jo pavadinimas ir pagrindinė idėja. Projekto tikslinė grupė – Zarasų ir Daugpilio rajonų atskirtų teritorijų gyventojai, o tikslas – padėti šiems žmonėms tapti aktyviais, kūrybiškais, versliais ir socialiais, labiau patenkintais savo gyvenamąja vieta.

Šių metų birželio 21 d. projekto koordinacinė grupė iš Zarasų ir Daugpilio susitiks pirmajame projekto susitikime Zarasų rajono savivaldybės kultūros centre ir aptars projekto įgyvendinimo klausimus, pagrindines veiklas ir pirmojo projekto periodo uždavinius. Trumpai tariant, štai ko būsimi projekto dalyviai gali tikėtis iš projekto ir kur ruoštis dalyvauti (Lietuvos pusėje):

Šių metų birželio 26-27 d. konferencija „Kaip kultūros organizacijos gali prisidėti prie geresnių ekonominių ir socialinių sąlygų kūrimo atskirtose teritorijose“ Smalvų sodyboje (Zarasų rajone), kuri ir skelbs projekto pradžią ir suburs kultūros organizacijų, valdžios atstovus, startuolius, menininkus ir kitus žmones dalintis gerąja patirtimi, kaip pasitelkiant kūrybinį požiūrį sėkmingiau parduoti savo kuriamus darbus ir kaip kultūros organizacijos gali prisidėti sprendžiant emigracijos problemas ir kuriant geresnes ekonomines ir socialines sąlygas atskirtose teritorijose Zarasų ir Daugpilio rajonuose;

Kūrybiniai užsiėmimai Zarasų rajono savivaldybės kultūros centre nuo 2019 m. vasario mėn., kuriuose atskirtų teritorijų gyventojau turės galimybę išmokti amatų ir menų, tokių kaip keramika, pynimas iš vytelių, fotografija, DJ-avimas, scenos aptarnavimo darbai (šviesos ir garso operatoriams). Transportas dalyviams iš Turmanto, Avilių ir Suvieko bus suteiktas nemokamai;

Šeimos festivaliai Turmante, Aviliuose ir Suvieke 2019 m. gegužės mėn., skirti Tarptautinei šeimos dienai paminėti. Profesionalūs režisieriai ir renginių vedėjai dirbs su vietinėmis bendruomenėmis ir antprofesionalios kilnojamos scenos pristatys įdomiausias legendas ir istorinius faktus apie atskirtas teritorijas. Festivalių metu bus organizuojamos edukacinės programos šeimoms, pramoginės programos vaikams ir diskotekos jaunimui. Transportas atskirtų teritorijų bendruomenėms bus suteiktas nemokamai tam, kad galėtų aplankyti nuo jų gyvenamosios vietos nutolusius renginius (pavyzdžiui Avilių ir Suvieko gyventojau galės nemokamai nukeliauti į Šeimos festivalį Turmante autobusu).

Projekto partneriai tiki, kad kūrybiškumas gali prisidėti prie emigracijos, bedarbystės ir socialinės atskirties problemų sprendimo ir padėti žmonėms veikti, kurti ir socializuotis, pagerinti savo gyvenimo sąlygas, įgūdžius bei tapti labiau patenkintais Zarasų ir Daugpilio regionais. „Kurk, kad išliktum“ žemėje, kuriai priklausai.

Informacija apie projektą:

Pavadinimas: Daugpilio ir Zarasų rajonų atskirtų teritorijų gyventojų kūrybiškumo, aktyvumo ir verslumo skatinimas, pasitelkiant sociokultūrines priemones (Kurk, kad išliktum), projekto Nr. LLI-337

Projekto trukmė: nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d. (18 mėnesių)

Projekto biudžetas 227 187,00 Eur

Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) finansavimas 193 108,95 Eur

Už šio straipsnio turinį atsako Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

2018 birželio 13 d.

 

Zarasai and Daugavpils regions unite for creating to remain

This year Centre of Culture of Zarasai Municipality together with Culture Department of Daugavpils District Municipality start the summer season with refreshing breeze of the new creative project. “Create to remain” – is the name and the main idea of it. The main target group of all project activities is people who are inhabitants of deprived territories in Zarasai and Daugavpils regions and the main purpose is to make those people more active, creative, more business and socially oriented, more satisfied with area they live.

On 21st of June, 2018 project coordination groups from Zarasai and Daugavpils will meet in kick-off meeting in Centre of Culture of Zarasai Municipality and discuss the project implementation questions, main activities and tasks for the first project period. Shortly, here is what project participants can expect from this project and prepare to participate in (on Lithuanian side):

Conference “How cultural organizations can create better economic and social conditions in deprived area” in homestead of Smalvos (Zarasai region), that will open the project “Create to remain” on 26-27 of June, 2018 and invite representatives from cultural organizations, government officials, start-up’s, artists and people to share the best practices regarding creative approaches to sell artwork and how cultural organizations can contribute in decreasing level of emigration and to create better economic and social conditions in the deprived area of Zarasai region;

Courses and workshops in Centre of Culture of Zarasai Municipality from February, 2019 where deprived community’s members will be able to learn arts and crafts such as ceramics, wicker weaving, photography, DJ’ing and stage service craft (light and sound operators). Transportation for participants from Turmantas, Aviliai and Suviekas to these courses and workshops will be provided for free;

Family festivals in Turmantas, Aviliai and Suviekas on May, 2019 to celebrate International Day of Families. Professional directors and hosts of the events will work with local communities and the most interesting legends and history facts about deprived territories will be revealed on the professional portable stage. During the festivals educational programs for families, entertainment programs for kids and discos for youth will be organized. Transportation for deprived communities will be organized so they can come to the events in other villages (for example Aviliai and Suviekas communities will come to Turmantas event by bus for free).

Partners of the project believe that creativity can try to solve such problems as emigration, unemployment and social exclusion and to help people act, create, socialize, improve their living conditions, skills and become more satisfied with Zarasai and Daugavpils regions, “Create to remain” in the land where you belong.

Main facts about the project:

Name: Supporting creativity, activity & entrepreneurship of inhabitants from Daugavpils-Zarasai regions’ deprived territories, by using sociocultural measures (Create to remain) No. LLI-337

Project duration: from 01.06.2018 to 30.11.2019 (18 months)

The total budget of the project: € 227 187.00

European Regional Development Fund (ERDF) financing € 193 108.95

The content of this article is the sole responsibility of Centre of Culture of Zarasai Municipality and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

 

2018-06-13