Skelbiamas konkursas
Ketvirtadienis, 28 Vasaris 2019 09:00

 

 

Įstaigos pavadinimas: Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras
Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Pareigų pavadinimas: Kūrybinių industrijų skyriaus vedėjas
Darbo vieta: Vytauto g. 1a/2a, Zarasai

Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip penkių metų darbo patirtį kultūros srityje.

2. Specialieji reikalavimai:
2.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Utenos apskrities arba Zarasų rajono savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;
2.3. išmanyti regiono kultūros savitumą;
2.4. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;
2.5. mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas-projektus;
2.6. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;
2.7. mokėti organizuoti ir planuoti skyriaus darbuotojų darbą;
2.8. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
2.9. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.10. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų);
2.11. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
2.12. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;
2.13. būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.


Kūrybinių industrijų skyriaus vedėjo funkcijos (darbo pobūdis):


1. Inicijuoti ilgalaikių ir trumpalaikių kultūros centro veiklos programų rengimą, organizuoti ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.
2. Pagal kompetenciją konsultuoti kultūros centro darbuotojus.

3. Direktoriui pavedus atstovauti kultūros centrui.

4. Teikti informaciją apie skyriaus veiklą kultūros centro direktoriaus pavaduotojui kultūrinei veiklai.

5. Analizuoti ir teikti kultūros centro direktoriui pasiūlymus dėl darbo būklės gerinimo.

6. Inicijuoti, koordinuoti, kontroliuoti mėgėjų meno kolektyvų vadovų darbą ir veiklą, organizuoti jų aprūpinimą, reikiamų dokumentų sutvarkymą.

7. Organizuoti ir koordinuoti vadovaujamo skyriaus darbuotojų veiklą, sudaryti jų darbo grafikus, sisteminti bei laiku pateikti reikiamus darbo laiko apskaitos bei kitus dokumentus.

8. Planuoti ir organizuoti kultūrinius renginius, teikti pasiūlymus dėl jų kokybės gerinimo.

9. Tvarkyti dokumentaciją, susijusią su kultūros centro metodine, organizacine veikla.

10. Ruošti ataskaitas, pranešimus, informacinius tekstus žiniasklaidai.

11. Organizuoti skyriaus darbuotojų susirinkimus kultūros centro veiklos klausimais.

12. Dalyvauti rengiant kultūros centro veiklos dokumentus (vidaus darbo tvarkos taisyklės, strateginis planas, pareiginiai nuostatai ir kt.).

13. Rūpintis savalaikiu skyriaus darbuotojų materialiniu, techniniu aprūpinimu.

14. Organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo procesą.

15. Rengti metinius, mėnesinius skyriaus veiklos planus ir ataskaitas.

16. Palaikyti dalykinius ryšius su kitomis kultūros ir švietimo įstaigomis.

17. Inicijuoti projektų ir programų rengimą, siekiant gauti papildomų lėšų kultūros centro veiklai bei kontroliuoti jų įgyvendinimą.

18. Vykdyti kitus kultūros centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo kultūrinei veiklai pavedimus, susijusius su kultūros centro veikla.

19. Teikti kultūros centro direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų nuobaudų ar skatinimo.

20. Pavaduoti direktoriaus pavaduotoją kultūrinei veiklai jam esant atostogose, sergant ar kitais atvejais pagal kultūros centro direktoriaus įsakymą.


Pretendentai privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodant, kokiu būdu (raštu ar elektroniniu paštu) informuoti pretendentą apie atitiktį šių nuostatų reikalavimams (Priedas Nr. 1).
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
4. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.
5. Užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą.
6. Gyvenimo aprašymą.
7. Užpildytą pretendento anketą (Priedas Nr. 2).

8. Kitus, nustatytų reikalavimų atitikimą įrodančius dokumentus.

Dokumentai priimami adresu: Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, Vytauto g. 1a/2a, Zarasai nuo 2019 m. vasario 28 d. iki kovo 14 d. 16.00 val. (darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00)
El. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
Pretendentų atrankos būdas: Pokalbis žodžiu
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Aurimas Gudas,
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; tel. (8 626) 02877

Pretendento anketa ir prašymas čia