Skelbiamas konkursas
Antradienis, 06 kovas 2018 15:24

Įstaigos pavadinimas: Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras
Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Pareigų pavadinimas: Skyriaus vedėjas (Atviro jaunimo centro vadovas)
Darbo vieta: Vytauto g. 1a/2a, Zarasai

 

Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:


1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip penkių metų darbo patirtį kultūros ar darbo su jaunimu srityje.

 

2. Specialieji reikalavimai:
2.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Utenos apskrities arba Zarasų rajono savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;
2.3. išmanyti regiono kultūros savitumą;
2.4. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;
2.5. mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas-projektus;
2.6. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;
2.7. mokėti organizuoti ir planuoti skyriaus darbuotojų darbą;
2.8. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
2.9. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.10. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų);
2.11. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
2.12. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;
2.13. būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.


Skyriaus vedėjo (Atviro jaunimo centro vadovo) funkcijos (darbo pobūdis):

1. Inicijuoti ilgalaikių ir trumpalaikių kultūros centro veiklos programų rengimą, organizuoti ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.
2. Pagal kompetenciją konsultuoti kultūros centro darbuotojus.

3. Direktoriui pavedus atstovauti kultūros centrui.

4. Teikti informaciją apie skyriaus veiklą kultūros centro direktoriui.

5. Analizuoti ir teikti kultūros centro direktoriui pasiūlymus dėl darbo būklės gerinimo.

6. Inicijuoti, koordinuoti, kontroliuoti skyriaus darbuotojų darbą ir veiklą, organizuoti jų aprūpinimą, reikiamų dokumentų sutvarkymą.

7. Organizuoti ir koordinuoti vadovaujamo skyriaus darbuotojų veiklą, sudaryti jų darbo grafikus, sisteminti bei laiku pateikti reikiamus darbo laiko apskaitos bei kitus dokumentus.

9. Tvarkyti dokumentaciją, susijusią su kultūros centro metodine, organizacine veikla.

10. Ruošti ataskaitas, pranešimus, informacinius tekstus žiniasklaidai.

11. Organizuoti atviro darbo su jaunimu veiklą, remiantis atvirumo, prieinamumo, savanoriškumo, aktyvaus dalyvavimo ir orientavimosi į jaunų žmonių sociokultūrinę erdvę principais.

12. Dirbti tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis, įgyvendinant prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias programas.

13. Esant poreikiui ir galimybei, teikti kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms.

14. Organizuoti veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką.

15. Organizuoti ir vykdyti projektinę veiklą, taikyti kitas darbo su jaunimu metodikas bei vykdyti veiklą už skyriaus ribų, vietose, kur jaunimas praleidžia daugiau laiko.

16. Organizuoti jaunimo atvirų erdvių veiklą.

17. Plėtoti ir palaikyti nuolatinius ryšius, bendradarbiauti su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapija, jaunimo su jaunimu dirbančiomis nevyriausybinėmis bei kitomis organizacijomis, bendruomene.

18. Kartą per metus įsivertinti savo tikslus, veiklos kokybę bei poveikį.

19. Užtikrinti skyriaus patalpose viešai tvarkai keliamų reikalavimų laikymąsi.

20. Dirbti su savanoriais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nuostatomis.

21. Skatinti ir palaikyti jaunimo savivaldą skyriuje.

22. Organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo procesą.

23. Rengti metinius, mėnesinius skyriaus veiklos planus ir ataskaitas.

24. Inicijuoti projektų ir programų rengimą, siekiant gauti papildomų lėšų kultūros centro veiklai bei kontroliuoti jų įgyvendinimą.

25. Vykdyti kitus kultūros centro direktoriaus pavedimus, susijusius su kultūros centro veikla.

26. Teikti kultūros centro direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų nuobaudų ar skatinimo.


Pretendentai privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodant, kokiu būdu (raštu ar elektroniniu paštu) informuoti pretendentą apie atitiktį šių nuostatų reikalavimams (Priedas Nr. 1).
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
4. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.
5. Užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą.
6. Gyvenimo aprašymą.
7. Užpildytą pretendento anketą (Priedas Nr. 2).

8. Kitus, nustatytų reikalavimų atitikimą įrodančius dokumentus.

Dokumentai priimami adresu: Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras (9 kab..), Vytauto g. 1a/2a, Zarasai nuo 2018 m. kovo 6 d. iki kovo 19 d. 16.00 val. (darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00)
El. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
Pretendentų atrankos būdas: Pokalbis žodžiu
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Aurimas Gudas,
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; tel. (8 626) 02877

 

Pretendento anketa ir prašymas čia